VEELGESTELDE VRAGEN


Veelgestelde vragen

Legal:

 • Algemene Voorwaarden

 • Disclaimer

 • Klachtenregeling

 • Privacyverklaring

Informatie over regels en wetgeving voor advocaten vindt u via:
http://regelgeving.advocatenorde.nl

Veelgestelde vragenHet uitgangspunt is een marktconform doch concurrerend uurtarief. Ons kantoor staat voor maatwerk, dus waar mogelijk worden maatwerkprijsafspraken (een fixed fee) gemaakt. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunnen de juridische kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar. Een eerste (intake)gesprek is in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Ons kantoor is niet aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand en werkt daarom niet op basis van een toevoeging.
Ja, u kunt uw auto aan de achterzijde van ons kantoor kosteloos parkeren.
Natuurlijk. In geval van urgente zaken kunt u te allen tijde ook buiten de vaste kantoortijden en op feestdagen contact met ons kantoor opnemen. Ons kantoor streeft ernaar 24/7 bereikbaar te zijn voor spoedeisende zaken. Een sms'je of WhatsAppbericht behoort ook tot de mogelijkheden. Gebruik dan het nummer 06-17 13 56 78
Ja, ons kantoor hecht grote waarde aan volkomen onafhankelijkheid. Daarom zal ons kantoor nooit werkzaam zijn voor de overheid. Alleen in úw belang wordt gehandeld.
Op de eerste plaats is een advocaat een vertrouwenspersoon en is hij verplicht tot geheimhouding. Daarnaast kan communicatie tussen advocaten vertrouwelijk zijn, terwijl communicatie tussen juristen niet onder de regels van vertrouwelijkheid valt. De vertrouwelijkheid geldt bovendien voor bijvoorbeeld schikkingsonderhandelingen. Daarnaast geldt in sommige zaken een procesmonopolie voor advocaten, wat betekent dat een zaak uitsluitend door een advocaat mag worden behandeld.
Absoluut. Als het nodig is komt onze advocaat de locatie bekijken om een goed beeld van de situatie te vormen.
Ons kantoor heeft primair de focus op Limburg. Maar ook buiten Limburg is ons kantoor werkzaam. Ons kantoor beschikt over een spreekruimte en vergaderzaal in centraal Amsterdam en in Den Haag. Dus neem gerust contact met ons op.
Ons kantoor doet per definitie geen strafrecht en geen sociaal zekerheidsrecht, zoals uitkeringen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Lavain Advocatenkantoor

Versie januari 2020


 1. Lavain Advocatenkantoor (hierna: Lavain) is een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76373223, en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te (doen) oefenen, bij welke uitoefening Lavain zich kan laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht daaronder begrepen, die aan Lavain wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Onder Opdrachtgever wordt verstaan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon en een (rechtsbijstand)verzekeraar van een persoon. Indien Opdrachtgever twee of meer personen betreffen, is Opdrachtgever hoofdelijk verbonden aan alle verplichtingen. Al de bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van Lavain en van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van Lavain werkzaam zijn en/of zijn geweest. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Opdrachtgever vrijwaart Lavain voor eventuele aanspraken die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Lavain, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd is Stein, tenzij anders bepaald.

 4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door Lavain de inschakeling van een derde nodig is zal daarover zo mogelijk met de Opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal Lavain steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lavain is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Lavain is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 5. Iedere aansprakelijkheid van Lavain is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lavain gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Lavain in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Lavain in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Aansprakelijk voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de Opdrachtgever dan wel cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen is geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Lavain. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval drie (3) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval één jaar na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Lavain aan Opdrachtgever verleende dienst. Elke vordering tot schadevergoeding jegens medewerkers, advocaten en derden die namens Lavain bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan Lavain honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het op dat moment geldende marktconforme uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten en kosten van derden zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de verschotten of kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De plaats waar betaling hiervan dient te geschieden, is Stein. Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar wordt het uurtarief verhoogd met ten minste de CPI-índex (alle huishoudens) over het voorafgaande kalenderjaar. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Lavain is gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Betaling van de declaraties van Lavain dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening of van een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente c.q. bij handelsovereenkomsten de wettelijke handelsrente. Indien Lavain moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten laste van de Opdrachtgever. Deze worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschotten. Tevens is een boete verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag. Lavain is gerechtigd zijn declaraties te verrekenen met de van Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

 8. Lavain kent ten behoeve van cliënten een eerste externe klachtenregeling via ClerxvanRoyadvocaten gevestigd aan de Van Sonsbeecklaan 48 te 6191 JM Beek en neemt voorts deel aan de Geschillencommissie Advocatuur gevestigd aan de Bordewijklaan 46 te 2591 XR Den Haag. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht in eerste instantie via de eerste externe klachtenregeling via ClerxvanRoyadvocaten en vervolgens via de tweede externe Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig de geldende regelingen. Op eerste verzoek zal Lavain over beide regelingen de nodige informatie aan de Opdrachtgever verschaffen. De klachtenregelingen kunnen met schriftelijke instemming van Lavain worden overgeslagen.

 9. Lavain verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Lavain geldende wet- en regelgeving is Lavain verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van Opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van Lavain in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Lavain heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken. Lavain zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

 10. Lavain zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende tien (10) jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Lavain worden opgevraagd.

 11. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Lavain is onderworpen aan uitsluitend het Nederlandse recht. Eventuele geschillen ter beslechting waarvan de onder 8 genoemde Geschillencommissie niet bevoegd is, zullen uitsluitend door de te rechtbank Limburg zittingsplaats Maastricht bevoegde rechter worden beslist tenzij Lavain anders bepaalt.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.DISCLAIMER

Versie januari 2020

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Lavain Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie (zoals gegevens, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.


KLACHTENREGELING

Versie januari 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
 • Klachtenprocedure: de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten;
 • Klachtenregeling: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de binnen Lavain gehanteerde klachtenprocedure.Artikel 2 - Toepassingsbereik

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Lavain en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Lavain draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.Artikel 3 - Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. Borging en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.Artikel 4 - Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat Lavain een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen (desgewenst) worden voorgelegd aan de externe Geschillencommissie Advocatuur en vervolgens aan de bevoegd rechter van de rechtbank Limburg zittingsplaats Maastricht.Artikel 5 - Eerste externe klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris. Dit zal een advocaat zijn van ClerxvanRoyadvocaten gevestigd aan de Van Sonsbeecklaan 48 te 6191 JM Beek.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht (voor zover de klacht niet reeds via de desbetreffende advocaat is binnengekomen) en stelt de klager en vervolgens degene over wiens dienstverlening werd geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht respectievelijk daarop te reageren.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht voor zoveel mogelijk samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 5. De klager ontvangt binnen acht (8) weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie of als dat niet mogelijk is, met opgave van reden mededeling daarvan aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een inhoudelijke reactie zal worden gegeven.Artikel 6 - geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.Artikel 7 - verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de adequate behandeling en tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij.Artikel 8 - klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht.
 2. Een klacht kan meerdere onderwerpen betreffen.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek (jaarlijks) verslag uit aan Lavain Advocatenkantoor over de afhandeling van de klachten en doet waar nodig aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures respectievelijk dienstverlening.Artikel 9 - preventieve actie

 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van klachten beslist Lavain zonodig over te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 2. De analyse en te nemen maatregelen zijn onderdeel van de periodieke evaluatie en het jaarplanningsproces.Artikel 10 - tweede externe klachtprocedure

 1. Indien de klacht in de eerste externe klachtprocedure niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur welke is gevestigd aan de Bordewijklaan 46 te 2591 XR Den Haag.
 2. De regeling van de Geschillencommissie Advocatuur is van toepassing.Artikel 11 - gerechtelijke procedure

 1. Indien de klacht in de tweede externe klachtprocedure niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, kan de cliënt een vordering instellen bij de rechtbank Limburg zittingsplaats Maastricht.